ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ''ΤΙΤΑΝΙΑ'' ΤΗΝ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 


4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ


ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.)
Ικτίνου 2, 105 52 – Αθήνα
Τηλ.: 210 5227 330 – Φαξ: 210 5248 397
www.teaetdea.gr
Αρ. Πρωτ.:315/2015
                                                                                                   Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Π Ρ Ο Σ :
  1. κ.κ.  Αντιπροσώπους ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ
  2. Δ/νσεις Αστυνομίας  Χώρας (μέσω POL)
  3. Πυροσβεστικό Σώμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Πρόεδρο και Μέλη  Ελεγκτικής Επιτροπής ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ                      
  2. Δ.Σ. Ελληνικού Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ
  3. Τ.Δ. ΔΕΑ (ΙΡΑ) Χώρας
  4. Όλα τα μέλη του Ταμείου (pol και ιστοσελίδα)
  5. Μέλη Δ.Σ. ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ (Για ενημέρωση)


ΘΕΜΑ : “  Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Ελεγκτικής Επιτροπής και
                 Αντιπροσώπων νομών Επικρατείας Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.”

ΣΧΕΤ.:    α.    Υπ΄αρίθμ. : 1859 από 4/9/2009 Καταστατικό ΤΕΑΕΤΔΕΑ-ΝΠΙΔ όπως
                      τροπ. με το υπ΄αρίθμ.:  786 από 4/4/2013 ΦΕΚ.

    β.    Υπ΄αρ.: 286 β΄ /2015  από 4/7/2015 έγγραφό μας

               γ.    ΦΕΚ Β΄178 από 23/01/2015 ΄΄ Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και  
     Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής  
     Ασφάλισης΄΄,  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
     ΠΡΟΝΟΙΑΣ                 

Σε συνέχεια του β σχετικού  που αφορά στη  διεξαγωγή των εκλογών του Ταμείου , σας γνωρίζουμε ότι  σύμφωνα με την από 31-08-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας κάθε νομού.

Δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα όργανα διοίκησης του Ταμείου ήτοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (επταμελές), την Ελεγκτική Επιτροπή (τριμελή) και έναν Αντιπρόσωπο σε κάθε  νομό  έχουν όλα τα ασφαλισμένα μέλη μας.

Επισημαίνεται ότι, όπως ισχύει στο ΦΕΚ Β΄178 από 23/01/2015 ΄΄ Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ΄΄:
  • Όσοι από τους υποψηφίους εκλέγουν και επιθυμούν να αναλάβουν τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα και Διαχειριστή-Ταμία , δηλαδή να έχουν εκτελεστικά καθήκοντα  (Εκτελεστικά καθήκοντα ασκούν τα μέλη του Δ.Σ. που ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση των Τ.Ε.Α. και εκδίδουν (υπογράφουν) πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, όπως η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και άλλων παροχών, η εντολή για επενδύσεις, η υπογραφή συμβάσεων, η επιβολή κυρώσεων, η είσπραξη των εσόδων κ.λπ.), πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το κράτος και πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλισης ή σε διοικητικά και οικονομικά θέματα και να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς επίσης γνώση ξένης γλώσσας (μετά από διευκρίνιση του Υπουργείου Εργασίας απαιτείται τουλάχιστον η κατοχή  αντίστοιχου πτυχίου LOWER). Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε λειτουργικά όργανα, Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Α. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή μέλος Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους στο Τ.Ε.Α. Ομοίως μέλος του Δ.Σ. που ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή μέλος Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφ’ όσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Πρότυπο συνετού προσώπου: Τα κριτήρια καταλληλότητας στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας του Προέδρου και των μελών Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. και των προσώπων που διευθύνουν δραστηριότητες των Τ.Ε.Α. είναι (α) η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη και (β) η επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση του Τ.Ε.Α.. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων αυτών υποβάλλονται σχετικά  δικαιολογητικά με τη μορφή ερωτηματολογίου. Η Εποπτεύουσα Αρχή εξετάζει, κατά περίπτωση, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, ενώ μπορεί να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη το πρόσωπο, καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγησή του. Ένα πρόσωπο δεν θεωρείται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης εάν:
1. Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για το διορισμό της θέσης υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’26) «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, καθώς και για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207, 208, 214 και 215 του Ποινικού Κώδικα), για καταδολίευση δανειστών (άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα), για χρεοκοπία (άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα), για τοκογλυφία (άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα) και για παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις (άρθρο 406 του Ποινικού Κώδικα).
2. Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007.
3. Έχει απολυθεί από προηγούμενη θέση για πειθαρχικούς λόγους του άρθρου 109 του ν. 3528/2007,
4. Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του για τα ανωτέρω ποινικά ή και πειθαρχικά αδικήματα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφα−
σης επί του εγκλήματος ή επί των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.
5. Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα του ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς καθώς και των διατάξεων που αντικαταστάθηκαν βάσει του άρθρου 32 του ν 3340/2005,
6. Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν.2331/1995) ή αδικήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ,
 7. Έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη κατόπιν υποβολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης,
8. Διηύθυνε τις δραστηριότητες εταιρείας της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για τις περιπτώσεις (β), (γ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007,
9. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρηματικές κυρώσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000)
ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων, ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που επικυρώνει την επιβολή τους.
10. Οι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν και όταν η αντίστοιχη τέλεση του αδικήματος ή της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας.
11. Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
12. Λόγω καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

  • Όσοι από τους υποψηφίους εκλεγούν και επιθυμούν να αναλάβουν τη θέση των δυο υπολοίπων μελών στο Δ.Σ.,  τα όποια δεν θα ασκούν εκτελεστικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ικανότητα και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του ταμείου και να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους και ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο. Θα πρέπει τέλος να χαίρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα (απαίτηση για ήθος).
Απαιτήσεις ως προς το ήθος
Η κατά περίπτωση προβλεπόμενη αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή διασφαλίζει ότι κατά την αξιολόγηση του ήθους ενός προσώπου εξετάζεται μεταξύ άλλων η εντιμότητα και η οικονομική κατάσταση του προσώπου αυτού βάσει στοιχείων σχετικών με τον χαρακτήρα του και την κοινωνική και επαγγελματική συμπεριφορά τους συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν την ποινική και οικονομική κατάστασή του. Ο χρόνος παραγραφής αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί κρίνεται με βάση την εθνική νομοθεσία.
Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προσώπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και συμπληρώνονται σχετικά ερωτηματολόγια, τα οποία
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού του ταμείου και εντός 10 ημερών πριν την ανάληψη καθηκόντων στο εποπτεύον Υπουργείο.
Αξιολόγηση της φερεγγυότητας
 Κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του προσώπου, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική του συμπεριφορά κατά τα πέντε (5) προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται πως για την Ελεγκτική Επιτροπή και για τον Αντιπρόσωπο κάθε νομού δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Β) Οι αιτού σες /ντες θα υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές μαζί με Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται μέχρι  και την 20η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 24.00΄  στα γραφεία του Ταμείου, με ταχυδρομείο απλό ή ηλεκτρονικό ή με τηλεομοιοτυπία.

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως  μετά την εκλογική διαδικασία όσοι/ες εκλεγούν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν  μία μέρα πριν από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ, στη γραμματεία του Ταμείου, τα δικαιολογητικά - πιστοποιήσεις , τα οποία δήλωσαν στην Υπεύθυνη δήλωση.-


                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας
                              Νικόλαος Μαρούντας                                   Ευθυμία Αντωνίου