ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 Για το νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ελληνικού Τμήματος
 της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.)


ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ν. 3029/2002)

ΓΕΝΙΚΑ
   Είναι ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα. Αφορά τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής - επαγγελματικής ασφάλισης, στα πρότυπα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Πρόκειται για την μετεξέλιξη των Αλληλοβοηθητικών Σωματείων ή Ταμείων (άρθρο 21 του Ν. 281/1914) που καθιερώθηκαν από το 1914 και έπειτα προσδιορίστηκαν ως Ειδικά κεφάλαια μέσω του άρθρου 4 του Ν.1264/1982.

   Mε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002 ιδρύονται και λειτουργούν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων.
Αφορούν κυρίως σε ασφαλιστικές παροχές υγείας και σύνταξης.

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο στηρίζεται σε τρεις άξονες: 
1ο Προαιρετικότητα,
2ο Δημιουργία Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
     χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
3ο  Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
     τον Έλεγχο από την ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

I.      Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τίθενται τόσο υπο την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όσο και υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η λογική μιας τέτοιας εποπτείας και ελέγχου, δεν υπονοεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαχείριση των πόρων ή και των παροχών του Ταμείου, ούτε επίσης κάποιας μορφής κηδεμονία από το κράτος. Αποκλειστικό αντικείμενο του κρατικού ελέγχου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η εύρυθμη και σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του Ταμείου.
II.      Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης οφείλει να κινηθεί εντός ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο εγγυάται την επαγγελματική του διαχείριση (επί ποινή αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων, βλ. Φ51010/1821/16-2-2004) προς όφελος των ασφαλισμένων.
III.      Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και παρέχεται μακροχρόνια πνοή βιωσιμότητας μέσω:
  α) του ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως και της δημοσίευσης της     
       έκθεσής της στον τύπο και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ,
  β) της υποχρεωτικής ευρείας ενημέρωσης κάθε ασφαλισμένου (μέσω ατομικού
      ενημερωτικού δελτίου) από την πλευρά του Ταμείου ,  
  γ) της ετήσιας δημοσιότητας βασικών οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων
δ) της υποχρεωτικής εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία διακρίνονται για την ακρίβεια και επιστημονική κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων ,
ε) της νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική, την αντασφαλιστική κάλυψη, την αναλογιστική υποστήριξη, τα περιθώρια φερεγγυότητας , τα μαθηματικά αποθέματα , τους θεματοφύλακες κλπ

IV.      Καμία από τις εισφορές εργοδότη ή εργαζόμενου δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους άμεσες (ως π.χ. ΦΚΕ και χαρτόσημο) ή έμμεσες επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα όλες οι εισφορές (εργαζομένων και εργοδοτών) προς το Επαγγελματικό Ταμείο θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα συνολικά, ανεξαρτήτως ύψους ή και άλλων πιθανόν ασφαλιστικών εισφορών.

V.      Η μετεξέλιξη του ΛΑΜΔΕΑ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, δύναται να λειτουργήσει εμμέσως ως μοχλός διεκδίκησης μακροπρόθεσμης συμμετοχής στις εισφορές εκ μέρους του εργοδότη (Δημόσιο), κατ’ επέκταση δηλαδή σε έμμεσες μισθολογικές αυξήσεις.

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στο Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1903/4-9-2009 δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση περί έγκρισης καταστατικού και λειτουργίας του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.- Ν.Π.Ι.Δ.).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Η παροχή στους ασφαλισμένους του συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας , πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος , της αναπηρίας , του θανάτου και της νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προς επίτευξη του Σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:
Α) Ο Κλάδος Εφάπαξ
Χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου γήρατος.                                     Σε κάθε ασφαλισμένο απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής της παροχής.
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλεται από το μέλος στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) Ευρώ, ούτε ανώτερο από πεντακόσια (500) Ευρώ.
Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το ποσό της μινιαίας εισφοράς , ενώ στη συνέχεια έχει δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς , μια φορά ανά ημερολογιακό έτος με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. του Ταμείου , υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου και ανώτατου ποσού εισφορών.
Ενδεικτικός Πίνακας Κλάσεων Εισφορών

Β) Ο Κλάδος Αλληλεγγύης
Χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων του θανάτου , της μόνιμης αναπηρίας και της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εισφορά ύψους 4,5 Ευρώ μηνιαία. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 1% διατίθεται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε ορίσει με δήλωσή του στο Ταμείο ο αποβιώσας ασφαλισμένος. Το ποσό της εφάπαξ παροχής καθορίζεται στα 15.000 Ευρώ.
Σε περίπτωση που ασφαλισμένος καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67% , ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου. Το ποσό της εφάπαξ παροχής καθορίζεται στα 10.000 Ευρώ.
*** Παροχές εφάπαξ λόγω θανάτου ή αναπηρίας δεν καταβάλλονται από τον Κλάδο Αλληλεγγύης κατά τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας του Ταμείου.
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική κλινική ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση 20 Ευρώ ημερησίως από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου, από την 9η ημέρα και μέχρι την 120η ημέρα νοσηλείας του.
- Οι ως άνω κλάδοι έχουν οργανωτική , λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
- Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική.
- Η ασφάλιση όμως του Μέλους είναι υποχρεωτική και για τους δυο Κλάδους.
- Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνο από τους δυο κλάδους του Ταμείου, δεν γίνεται δεκτή, εκτός από την περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι ήδη συνταξιούχος από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

- Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν όλοι οι ενεργεία αστυνομικοί – μέλη και μη μέλη του Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α., όπως και κάθε εργαζόμενος στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Η έναρξη ασφάλισης του μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίζεται ημερομηνία εγγραφής.
- Για την εγγραφή απαιτείται μόνο μια Αίτηση εγγραφής μέλους - Απογραφικό δελτίο.
- Το δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο είναι είκοσι (20) Ευρώ εφάπαξ και κρατείται από την μισθοδοσία του πρώτου μήνα έναρξης των κρατήσεων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης
Β. Δικαίωμα ενημέρωσης
Γ. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα
Δ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Ε. Δικαίωμα διαγραφής
ΣΤ. Μη απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής από το Ταμείο για άλλο λόγο.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των μελών του, το Ταμείο υποχρεούται μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης, να αποστέλλει  ταχυδρομικά με δαπάνες του:
   Φορολογική Βεβαίωση για τις εισφορές κατ’ έτος που έχει καταβάλει και
Ενημερωτικό Δελτίο για το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί στην ατομική του μερίδα και λοιπές πληροφορίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από το έτος 2015 τα μέλη του Ταμείου έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τα ανωτέρω έγγραφα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ταμείου: www.teaetdea.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ

Α) Κλάδος Εφάπαξ
Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.      Είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο ταμείο τουλάχιστον 5 έτη
2.      Είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 10 έτη
3.      Ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
4.      Σε περίπτωση Αποστρατείας από την ενεργό Υπηρεσία και ανεξαρτήτως ηλικίας.
5.      Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ τα οποία εγγράφονται στο Ταμείο και μεταφέρουν την ατομική τους μερίδα δικαιούνται εφάπαξ παροχή ύστερα από ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών.

Β) Κλάδος Αλληλεγγύης
Η εφάπαξ παροχή του κλάδου Αλληλεγγύης καταβάλλεται στους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ  ΕΦΑΠΑΞ  ΠΑΡΟΧΩΝ

Το δικαίωμα στις παροχές, τόσο του Κλάδου Εφάπαξ, όσο και του Κλάδου Αλληλεγγύης είναι απαράγραπτο. Η εφάπαξ παροχή τόσο του κλάδου εφάπαξ και η παροχή του κλάδου αλληλεγγύης δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται , είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση ή κατάσχεσή της, με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ του Δημοσίου. Κληρονομείται μόνον η παροχή του Κλάδου Εφάπαξ, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί κληρονομικής διαδοχής ή βάσει της τυχόν δηλώσεώς του προς το Ταμείο βάσει της οποίας προσδιορίζεται ο δικαιούχος.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Διαγραφή του Μέλους από το Ταμείο, επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ένα έτος. Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση αυτή δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεώς του , είτε να λάβει την παροχή που του αναλογεί σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο ταμείο όταν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχής. Τα αυτά δικαιώματα έχει ο ασφαλισμένος και στην περίπτωση της αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας , χωρίς χρονικό περιορισμό παραμονής στο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.
Β) Μετά την καταβολή της εφάπαξ παροχής στο Μέλος από τον Κλάδο Εφάπαξ του ταμείου. Η καταβολή εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή από το Ταμείο, αλλά μόνον την λήξη της ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
   Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται, στις ανωτέρω περιπτώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.

- Ν. 3029/2002 (Φ.Ε.Κ.. τ.Α΄ 160/11-7-2002) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Εθνική Αναλογιστική Αρχή.       
- Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1903/4-9-2009 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ.51020/15970/182 Απόφαση Έγκρισης Καταστατικού & Λειτουργίας του νέου Ταμείου (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.- Ν.Π.Ι.Δ.).
- Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 786/4-4-2013 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ.51020/7334/157 Απόφαση Έγκρισης Τροποποίησης Καταστατικού (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.-Ν.Π.Ι.Δ.)